CESTOVNÉ POISTENIE

Pre poistenie ONLINE kliknite na >>>KALKULAČKU<<<

Cestovné poistenie doma na Slovensku

Pri poistení len na Slovensku nie je možné poistiť liečebné náklady, len úrazové poistenie, batožinu, zodpovednosť za škodu, atď. Na Slovensku je dôležité poistenie nákladov na zásah horskej služby, tzv. poistenie do hôr.

Cestovné poistenie do zahraničia

Je dôležité správne určiť cieľ cesty alebo tranzitné krajiny, buď formou konkrétneho štátu, napr. Taliansko, alebo celej zóny, napr. Európa. Aj pri určení štátu Taliansko je poistenie platné v celej Európe alebo dokonca v Európe a stredomorí, a to v závislosti od konkrétných poistných podmienok vybranej poisťovne.

Osobitnú pozornosť z hľadiska územnej platnosti upriamte na niektoré vybrané krajiny, ktoré sa nachádzajú na 2 kontinentoch – Turecko, Rusko, alebo kde sú extrémne vysoké liečebné náklady – USA, Kanada, Japonsko, Austrália.

Účel cesty

Ľudia cestujú ako turisti alebo za prácou, ako au pair, prípadne na štúdiá alebo študijnú cestu.

Dĺžka cesty, začiatok a koniec cesty

Krátkodobé cestovné poistenie

Ak jeden súvislý pobyt alebo cesta v zahraničí nepresiahne poistnými podmienkami stanovený počet dní, ide o krátkodobé cestovné poistenie. Každá poisťovňa má inak nastavenú maximálnu hranicu dĺžky pobytu, napr. 30, 45, alebo 90 dní. Kalkulačka vám po uvedení požiadavky automaticky ponúkne možnosti.

Celoročné cestovné poistenie

Ak požadovaný počet dní jednej cesty prekročí maximálnu poistnú dobu pre krátkodobé poistenie alebo cestujete často, bude vhodné uzavrieť celoročné cestovné poistenie.

Celoročné poistenie s opakovaným výjazdom

Ak cestujete často na kratší čas – dovolenky alebo súkromné pobyty v zahraničí, kratšie a zároveň časté služobné cesty, je pre vás vhodná celoročná karta pre cestovné poistenie opakovaných ciest počas roka. Ak sa zdržiavate dlhšie v cudzej krajine, ale vraciate sa pravidelne aspoň raz za 3 mesiace, rovnako vám bude stačiť tento typ poistenia.

Celoročné cestovné poistenie s dlhodobým pobytom

Ak sa dlhodobo zdržujete v zahraničí, napr. z dôvodu štúdia alebo odbornej stáže, prípadne pracujete ako au pair, či cestujete okolo sveta, uzavrite si celoročné cestovné poistenie na dlhodobý pobyt, bez priebežných návratov na Slovensko. Také poistenie je drahšie ako predchádzajúci typ s opakovanými cestami, ale je to aj väčšie riziko pre poisťovňu.

Začiatok a koniec cestovného poistenia

Začiatok cestovného poistenia

Štandardne podľa zákona poistenie začína plynúť nultou hodinou nasledujúceho dňa, čiže najskôr od najbližšej polnoci, ak nie je dohodnuté inak – odložený začiatok poistenia. Niektoré poisťovne umožňujú poistenie aj od rovnakého dňa, kedy bolo uzavreté, čiže od dnešného dňa. Táto možnosť je stanovená v poistných podmienkach, vy to však nemusíte riešiť, lebo náš porovnávač vám všetko ukáže.

Pri jednorazovej ceste do zahraničia ako začiatok cesty uveďte dátum, kedy prekročíte hranicu Slovenskej republiky smerom do zahraničia.

V prípade celoročnej karty je začiatok poistenia určený ako deň prekročenia slovenskej hranice pri prvej ceste do zahraničia.

Začiatok cestovného poistenia len na Slovensku je poistenie platné od dátumu vyznačeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

Koniec cestovného poistenia

Pri krátkodobom cestovnom poistení do zahraničia je koniec cesty stanovený ako deň, kedy prekročíte hranice Slovenska smerom domov. Poistenie obyčajne končí aj dňom predčasného návratu do vlasti.

Pri celoročnom poistení do zahraničia poistné krytie zaniká dátumom, vyznačeným v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Pri cestovnom poistení len na Slovensku poistenie zaniká dňom vyznačeným v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Cestujúce osoby

Počet, vek a rizikové zaradenie poistených osôb je v cestovnom poistení rozhodujúce pre správne určenie rozsahu poistného krytia a výšky poistného – ceny cestovného poistenia. Podľa toho rozlišujeme:

  • Individuálne cestovné poistenie – jednou poistnou zmluvou sa poisťuje 1 alebo viac osôb, ktorí netvoria skupinu ani rodinu. Podľa veku rozlišujeme deti (do 15 alebo do 16 rokov veku), dospelých (do 60 až 65 rokov) a seniorov (nad 60 alebo 65 rokov). Deti sú cenovo zvýhodnené, seniori majú naopak poistenie najdrahšie alebo sú v niektorých poisťovniach nepoistiteľní.
  • Rodinné cestovné poistenie – rodinu podľa konkrétnych poistných podmienok tvoria 1 až 2 rodičia a 1 až 7 detí. Výhodou býva rodinná zľava.
  • Skupinové cestovné poistenie – jednou poistnou zmluvou sa poisťuje väčší počet ľudí – skupina, napr. členovia športového klubu, školská trieda, zamestnanci jedného zamestnávateľa, a podobne.
  • Prenosné cestovné poistenie – spravidla zamestnávateľ si dojedná poistenie na nemenovaných zamestnancov, pričom prenosné karty cestovného poistenia používa osoba, ktorá je aktuálne v zahraničí na pracovnej ceste.

Rizikové povolania a rizikové športy

Ak budete počas pobyt v zahraničí vykonávať niektoré rizikové povolanie – práce vo výškach, profesionálny športovec, obchodný pilot, stavebné práce a niektoré ďalšie manuálne práce, poisťovňa vám môže zvýšiť poistné o prirážku. Niektoré práce sú dokonca nepoistiteľné.

Rovnako pri rizikových športoch – letecké športy, potápanie, horolezectvo, skialpinizmus a podobne, poistený je v konkrétnej poisťovni nepoistiteľný alebo bude ocenený prirážkou k poistnému.

Naopak väčšina športov, vykonávaných rekreačne – futbal, hokej, lyžovanie, plávanie, cyklistika, beh, sú za normálne sadzby. Sú na trhu možnosti, keď aj rekreačné potápanie je v turistickej sadzbe.

Rozsah krytia cestovného poistenia

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Ide o najdôležitejšiu zložku cestovného poistenia, pričom pred uzavretím poistnej zmluvy je rozumné zohľadňovať výšku liečebných nákladov v krajine, do ktorej cestujete. Pri ceste do okolitých (bývalých komunistických) štátov bude stačiť aj krytie na bežný limit poistného plnenia, napr. 100 000 EUR. Keď však cestujete do ekonomicky najvyspelejších štátov západnej Európy, ďalej do Japonska, Austrálie, Kanady a USA, odporúčame si dojednať poistenie liečebných nákladov bez limitu – na neobmedzenú výšku poistného plnenia.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Ak cestujete do krajín Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, je rozumné nosiť so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý dostanete vo svojej verejnej zdravotnej poisťovni (Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo Union zdravotná poisťovňa). Po jeho predložení vás ošetria v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Napr. v Českej republike, kde sú takmer všetky nemocnice štátne a ošetrenie vám poskytnú ako keby ste boli občan Českej republiky. Naopak v Chorvátsku pri pobreží mora sú takmer všetky zdravotnícke zariadenia súkromné, preto s Európskym preukazom zďaleka nevystačíte. Je rozumné mať vždy aj komerčné cestovné poistenie, ktoré naviac oproti Európskemu preukazu poskytuje:

  • Asistenčnú službu – zorganizovanie pomoci, preplatenie nákladov na vycestovanie blízkej osoby, tlmočnícke služby, právna pomoc, atď.
  • Prevoz chorého späť do vlasti – repatriácia.
  • Prevoz telesných pozostatkov v prípade smrti.
  • Preplatenie spoluúčasti v zdravotníckom zariadení – v niektorých krajinách ide aj o stovky eur.
  • Ošetrenie aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach.

Poistenie zodpovednosti za škodu v zahraničí

Keď spôsobíte neúmyselnú škodu inému na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením veci, poisťovňa túto škodu preplatí priamo poškodenému, pokiaľ uzná jeho nárok za oprávnený, Poisťovňa vás chráni aj proti neoprávneným nárokom, keď si niekto na vás vymyslí, že ste mu škodu spôsobili a vy musíte dokázať, že to nie je pravda. Poistné krytie obsahuje aj ušlý zisk a právne náklady, niekedy aj zaplatenie kaucie. Poistenie zodpovednosti za škodu v rámci cestovného poistenia sa spravidla nevzťahuje na škody spôsobené v súvislosti s vedením motorového vozidla, ani škody spôsobené pri výkone povolania.

Úrazové poistenie v cestovnom poistení

Úrazové poistenie si často ľudia zamieňajú s poistením liečebných nákladov, pritom ide o pripoistenie. V prípade úrazu ošetrenie v zdravotníckom zariadení, lieky, hospitalizácia a operácie budú preplatené z poistenia liečebných nákladov a peniaze dostane zdravotnícke zariadenie. Úrazové poistenie rieši v prípade úrazu odškodné pre poisteného za trvalé následky úrazu alebo bolestné, prípadne poistné plnenie v prípade smrti úrazom dostávajú pozostalí. Ak vykonávate niektorý rizikový šport, rátajte v konkrétnej poisťovni s prirážkou alebo dokonca s výlukou z poistenia úrazu pri vašom športe.

Poistenie batožiny v cestovnom poistení

Batožina je súbor osobných vecí poisteného, ktoré si obvykle nosí so sebou na cestách – šatstvo, obuv, hygienické potreby, cennosti, elektronické zariadenia, športové náradie a náčinie, ortopedické a zdravotné pomôcky a podobne. Batožina sa poisťuje v cestovnom poistení pre prípad poškodenia, zničenia, krádeže vlámaním, lúpeže alebo straty. V každej poisťovni sú stanovené limity poistného plnenia pre jednotlivé položky osobných vecí, najmä sa limitujú cennosti, elektronické a optické prístroje alebo športové náradie. Dobre si preštudujte poistné podmienky, aby ste presne vedeli, čo máte kryté a aké sú vaše nároky po vzniku škody.

Poistenie storna

Poistenie stornovacích poplatkov rieši náhradu zaplatených nákladov na cestu – cestovné lístky, letenky, hotelové účty, zaplatený zájazd v cestovnej kancelárii, a to pri zrušení cesty z dôvodov, presne vymenovaných v poistnej zmluve, najmä pri vážnom ochorení alebo úraze alebo smrti poisteného alebo blízkej osoby alebo spolucestujúceho, v prípade straty alebo zničenia cestovných dokladov, prípadne pri povolaní na vojenské cvičenie.

Každá poisťovňa má trochu iné podmienky, kedy je možné uzavrieť poistenie storna vzhľadom k dátumu zaplatenia poistených cestovných výdavkov, resp. určitý počet dní pred plánovaným začiatkom cesty. Toto riešia poistné podmienky, ktoré odporúčame preštudovať skôr ako sa rozhodnete za tento typ poistenia alebo pripoistenia zaplatiť.

Storno je možné pripoistiť súčasne s dojednaním cestovného poistenia, resp. poistenia liečebných nákladov, ale je možné poistiť storno poplatky aj samostatne. Ak si napríklad platíte celoročné cestovné poistenie a kupujete si drahú letenku, pri kúpe letenky si môžete poistiť storno samostatne.

Asistenčné služby

V prípade problémov na cestách je nesmierne dôležité, aby ste sa mohli obrátiť na profesionálnu asistenčnú službu. Zavoláte na telefónne číslo, ktoré máte na kartičke cestovného poistenia a poviete š veci: číslo vašej poistky, kde sa nachádzate a aký máte problém. Asistenčná služby vám odporučí zdravotnícke zariadenie, zorganizuje pomoc, zoženie právnika alebo pošle odťahovú službu pre vaše auto. Riaďte sa pokynmi, ktoré vám operátor oznámi do telefónu, aby ste predišli nepríjemnostiam.