Likvidácia poistnej udalosti – tlačivo

Stiahnite si tlačivo:  Správa_o_nehode

 Likvidácia poistnej udalosti je pojem, resp. proces, pri ktorom poisťovateľ posudzuje oprávnenosť uplatňovaného nároku na poistené plnenie.
Počas likvidácie vzájomne spolupracujú vinník nehody, poškodený a pracovníci poisťovne alebo aj ďalšie strany (pracovníci asistenčnej služby, polícia, súd, atď.). Spolupráca počas likvidácie poistnej udalosti sa začína už samotným vznikom škody a končí sa až jej odstránením.
Vzájomná spolupráca tiež spočíva buď v odstránení následkov uvedením do pôvodného stavu alebo vyplatením peňažnej náhrady.
Postup likvidácie je upravený aj v legislatíve, tzn. že všetci zúčastnení majú svoje práva, ale aj povinnosti, okrem toho sa likvidácia riadi platnou poistnou zmluvou a internými predpismi poisťovne. Priebeh celej likvidácie sa líši podľa druhu poistenia, z ktorého je škoda uplatňovaná, ale tiež aj podľa rozsahu škody alebo druhu poškodenia.4 Fázy procesu likvidácie poistnej udalosti1. Hlásenie poistnej udalostiV čo najkratšom čase, od vzniku škody, resp. škodovej udalosti, je nevyhnutné, aby ste kontaktovali poisťovňu vinníka a môžete tak urobiť online, telefonicky, poštou, e-mailom, faxom alebo osobne na pobočke. Zo zákona je to povinné do 15 dní, ak sa stala nehoda na SR a do 30 dní, ak ste nabúrali v zahraničí. Nárok na náhradu škody, napr. majetku, na zdraví či iné, všetko musíte patrične zdokladovať.
Urobte tak skôr ako začnete zabezpečovať opravu vozidla!
 

Zoznam potrebných dokladov zistíte po dohode s pracovníkmi príslušnej poisťovne, resp. s likvidátorom poistnej udalosti.2. Obhliadka poškodeného vozidlaSúčasťou každej likvidácie poistnej udalosti je aj obhliadka poškodeného vozidla, ktorú po nahlásení poistnej udalosti vykoná poverený pracovník poisťovne. Dohodnete sa na termíne, mieste a čase obhliadky, tú vykonáva špecializovaný pracovník poisťovne. Počas obhliadky sa zdokumentuje poškodenie, spíše sa zápis o poškodení a nakoniec sa dohodne o spôsobe likvidácie (podľa faktúr, rozpočtu, napr. o totálnej škode, atď.). Ak je poškodenie väčšieho rozsahu musí sa vytvoriť v servise aj fotodokumentácia, ktorá sa potom predloží osobe, ktorá vykonáva likvidáciu.Všetky dokumenty, ktoré súvisia s poistnou udalosťou treba, po vykonanej obhliadke technikom v servise, poslať, spolu s oznámením poškodeného o poistnej udalosti, do poisťovne.3. Doručenie dokumentov do poisťovneAké dokumenty budete potrebovať odovzdať poisťovni je všeobecná informácia, ktorú sa dozviete ihneď už pri komunikácii s poisťovňou. V prípade, že poisťovňa bude potrebovať od vás ďalšie dokumenty, jednoducho vám likvidátor zašle požiadavku na ich dodanie. Zvyčajne ide o technický preukaz vozidla, vodičský preukaz vodiča, ktoré vtedy šoféroval (pri PZP aj kompletne vyplnený zánam o nehode sprava_o_nehode), faktúry za opravu, potvrdenie o devinkulácii v prípade, ak je auto na leasing, prípadne oba kľúče, ak bolo vozidlo odcudzené.

Nahrajte dokumenty online, ak poisťovňa umožňuje vkladať dokumenty online!

4.Výpočet výšky poistného plneniaPoskytnutím všetkých potrebných dokumentov a po preukázaní nároku čerpať z poistného plnenia dochádza k výslednému prepočtu výšky poistného plnenia. V konečnom dôsledku je poslané poistné plnenie oprávnenej osobe na priložený bankový účet alebo na príslušnú adresu.Nečakajte zázraky na počkanie! Prirodzene, že nie ste jediný, komu sa stala nehoda, denne sú to desiatky poistných udalostí. Ak je sezóna a veľký počet poistných udalostí, môže sa stať, že dochádza k nespokojnosti poškodených, a to nielen čo sa týka termínu plnenia, ale aj výšky náhrady. Chcete sa vyhnúť výsledku likvidácie, ktorý sa vám nebude páčiť? Pri likvidácii preto:

  • Nezabudnite dodať všetky potrebné doklady, pre ľahký a rýchly priebeh likvidácie.
  • Neočakávajte, že z nehody vytrieskate „veľké peniaze“, teda nereálnu výšku náhrady škody.
  • Žiadajte dodržovanie termínov stanovených v legislatíve.

Ak si nárokujete (po ukončení likvidácie škody na majetku alebo zdraví) aj na náhradu ušlého zisku, tak to určite neodkladajte a uplatnite si ju čo najskôr.

Nahláste poistnú udalosť poisťovni!

Či ste vinníkom alebo ste mali jednoducho smolu a za nehodu nemôžete, v každom prípade volajte do svojej poisťovne, kde ste si zo zákona uzatvárali povinné zmluvné poistenie alebo do poisťovne, kde máte uzatvorené havarijné poistenie a to bezodkladne. Nahlásiť poistnú udalosť poisťovni, u ktorej máte vybavené PZP pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky motorového vozidla, je vaša povinnosť, ktorá vám vyplýva zo spísanej poistnej zmluvy. Povinnosť oznámiť poistnú udalosť máte v lehote do 15 dní, ak sa nehoda stala na Slovensku, ak sa stala za hranicami, mimo SR volať vám stačí do 30 dní odo dňa jej vzniku. Hoci je nahlásenie poistnej udalosti vaša povinnosť, na poisťovňu sa môžete obrátiť aj v prípade, že si jednoducho neviete rady, stačí využiť asistenčné služby. Asistenčná služba vám vie zabezpečiť pomoc, ak napríklad máte nepojazdné auto, prípadne obhliadku poškodených vozidiel, ak došlo ku krádeži. Požiadať o pomoc sa oplatí práve vtedy, ak sa nenachádzate v mieste svojho bydliska, resp. nehoda sa vám stala v cudzine, vtedy vám príde vhod, ak vám pomôže asistenčná služba poisťovne, u ktorej máte zjednané PZP.

POISŤOVŇA ADRESA Telefón pre hlásenie nehôd
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
0800 122 222
+421 2 496 15 677 (zo zahraničia)
ASTRA poisťovňa, a.s. Plynárenská 1
821 09 Bratislava
0850 888 100
AXA pojišťovna a.s. Kolárska 6
811 06 Bratislava
02 / 2929 2929
+421 2 2929 2929 (zo zahraničia)
Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
0850 111 117 (SR)
+421 2 58 57 66 66 (zo zahraničia)
Genertel (odštepný závod Generali) Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
0850 555 555
Groupama poisťovňa a.s. Miletičova 21
821 08 Bratislava
0850 211 411 (SR)
+421 2 208 54 504 (zo zahraničia)
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17
811 05 Bratislava
0850 111 566 (SR)
+421 2 5262 7282 (zahraničie)
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 
816 23 Bratislava
0850 111 577 (SR)
+421 2 572 81 670 (zo zahraničia)
Onlia (poisťovacia značka Union) Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
0800 400 400
QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27
042 80 Košice
055 / 68 26 237 (SR)
+421 55 68 23 237 (zo zahraničia)
Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
0850 111 211 (SR)
+421 2 2081 1811 (zo zahraničia)
UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
0850 111 400
Wüstenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17825 22 Bratislava 26 02 / 33 06 88 05 (SR)+421 2 33 06 88 05 (zo zahraničia)
Zdroj/Autor: Matúš Priganc